شهریه دانشگاههای مجارستان

شهری های سالانه تحصیلی‌

رشته‌‌های پزشکی‌

  • پزشکی – به مدت: ۶ سال – شهریهٔ هر سال 7500تا 14000 دلار آمريكا
  • دندانپزشکی – به مدت ۵ سال – شهریهٔ هر سال 7500 تا 16000 دلار آمريكا
  • دکترای داروسازی – به مدت ۵ سال – شهریهٔ هر سال  7500تا 11500 دلار آمريكا
  • دامپزشکی‌:  به مدت ۵ سال – شهریه هرسال 7500 تا 15000 یورو

کلیه رشته‌‌های مهندسی‌:

  • ۳۲۰۰ یورو در هر ترم – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌

رشته‌های علوم انسانی‌ و مدیریت:

  • ۲۵۰۰ – ۳۰۰۰ یورو در هر ترم  – به مدت ۶ تا ۸ ترم تحصیلی‌

دوره پیش دانشگاهی

علوم پزشكي 5700 يورو

رشته هاي فني و مهندسی 6400 يورو