شهریه های کالج مک دنیل مجارستان در شهر بوداپست

شهریه های کالج مک دانیل به یورو می باشد و با شهریه های کالج در آمریکا متفاوت می باشد.
شهريه سال اول و دوم کالج مک دانیل مجارستان در مقطع ليسانس 6900 يورو
شهريه سال سوم و چهارم کالج مک دانیل مجارستان در مقطع ليسانس 7500 يورو
هزینه کتاب کالج مک دانیل مجارستان سالیانه حداکثر 600 یورو
هزینه صدور پذیرش کالج مک دانیل مجارستان تحصیلی 200 یورو
هزینه ثبت نام کالج مک دانیل مجارستان 200 یورو


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/tahsilda/public_html/mc/wp-content/themes/mcdaniel/includes/content-single.php on line 109
admin